Familie og arverett

Fremtidsfullmakt
«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Demens eller alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp. Hvis du oppretter en fremtidsfullmakt, kan du selv bestemme at noen du stoler på, skal ivareta dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

En fremtidsfullmakt kan fint sammenliknes med en livsforsikring, en må håpe i det lengst at man ikke får behov for den. Men dersom man først havner i en slik situasjon at det skulle være aktuelt, er den uvurderlig.

I en fremtidsfullmakt utpeker du en fullmektig. Dette er en person som skal ha ansvaret for å oppfylle ønskene dine som du har ført opp i fullmakten. Det er vanlig å utpeke enten partneren eller barna til å være ens fullmektig. Dersom man ikke har barn eller partner, bør man velge en man stoler på og har tillit til i den nærmeste familien eller vennekretsen.

Man kan selv bestemme hva som skal stå i en fremtidsfullmakt, og man står svært fritt til hva denne skal inneholde. Imidlertid er det en rekke ting som går igjen i de forskjellige fullmakter. Hva skal skje med boligen? Hva skal skje med hytten? Skal det kunne deles ut forskudd på arv? Hvem skal ta ansvar for å fremme dine ønsker når du selv ikke er i stand til å gjøre dette selv?

I en fremtidsfullmakt peker du ut en person som skal ivareta din økonomi og personlige interesser hvis du selv ikke kan gjøre det. Gjennom en fremtidsfullmakt får du større mulighet til å bestemme over midlene dine og hvordan livet skal være, også etter at du ikke lenger er «oppegående» nok til å ta deg av dette på egenhånd.

Forutsetningen for fremtidsfullmakten er gjerne at man er så vidt mentalt svekket at man bor på sykehjem eller tilpasset bolig, uten mulighet for å kunne flytte hjem igjen.

Dersom man ikke har en fremtidsfullmakt, risikerer man at boligen og eventuelt andre eiendommer blir stående og forfalle i årevis mens man selv er på sykehjem. Man risikerer også at kommunen «spiser opp» rentene av eventuelt innestående på bankkonto før dette til slutt kan fordeles når man dør.

Uten en fremtidsfullmakt vil større verdier kunne tape seg betydelig, og det vil kunne være utfordrende for nærmeste familie å skulle forholde seg til et vanlig vergemål gjennom Statsforvalteren.

Vi i BMSS Advokater kan sette opp en fremtidsfullmakt for deg, skreddersydd etter dine ønsker og behov.

Testament

Dagens familier ser på mange måter ulike ut i forhold til tidligere. Arveloven er bygget opp slik at den nok best passer til den ordinære «A4» familien. Dersom du ønsker at arven etter deg skal fordeles på en annen måte enn det som følger av arveloven, må du opprette et testament.

Arven etter deg vil fordeles ulikt alt ettersom hvordan din familiesituasjon ser ut; ektefeller uten barn, ektefeller med barn, samboere uten barn, samboere med barn, mine barn, dine barn osv. I alle disse familiene vil arveloven kunne slå ulikt ut ved et dødsfall, og det kan være fornuftig å ha tenkt noen tanker om hvordan dine verdier skal fordeles etter at du har gått bort.

Testamentet må oppfylle en rekke krav for å være gyldig, blant annet er det krav om skriftlighet og det må signeres med to vitner til stede som også signerer samtidig. Det er også viktig med presise og tydelige formuleringer, slik at testamentet er lett å forstå. For å unngå at testamentet skal bli kjent ugyldig, eller at det skal oppstå unødige krangler etter ens død, er det lurt å ta kontakt med en advokat for å få hjelp til å skrive testamentet.

Ta kontakt med oss for en samtale rundt dine arverettslige behov.

Samboerkontrakt

Mange lever som samboere, men mange unnlater samtidig også å inngå en samboerkontrakt. Dette kan medføre store konsekvenser for den enkelte, både økonomisk og personlig. Verdiene i et samboerforhold er gjerne like store som verdiene i et ekteskap, men hvordan ting skal fordeles og hvordan et samlivsbrudd skal håndteres er ikke like godt regulert i lovverket.

En samboerkontrakt regulerer blant annet hvem som eier hva – eierandeler, hvem som har ansvar for gjeld, hvem som har krav på inntekter og hvordan dette skal løses opp ved et eventuelt samlivsbrudd.

Alle samboere burde ha en samboerkontrakt og denne bør i tillegg oppdateres jevnlig.

Samboere, og især samboere med barn, bør også opprette testament. Husk at samboere ikke har noen lovbestemt arverett etter hverandre. Du kan med andre ord risikere at din samboers familie arver verdier dere har opparbeidet dere sammen ved et eventuelt dødsfall.

Vi i BMSS Advokater rådgir samboere og bistår med opprettelse av både samboerkontrakt og testament.

Relaterte artikler

Eksempelpost 2

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dapibus, tellus

Eksempelpost

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce dapibus, tellus

[ff id="1"]

TJENESTER